Nowy Sącz, dnia 7 października 2013 r.


Szanowni Państwo Dyrektorzy Placówek Oświatowo Wychowawczych

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu w ramach realizacji projektu pn. „Rzecznictwo i Ochrona Praw Dziecka w Regionie Nowosądeckim” serdecznie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym pn. „Mój Dom, Ja Moja Rodzina”, którego celem jest przestrzeganie praw dziecka np. „Konwencji o prawach Dziecka”.

Poprzez konkurs chcemy zamanifestować poparcie dla idei wyrażonej w haśle:

„Zróbmy wszystko, aby dzieci mogły wychowywać się we własnej rodzinie i aby prawa ich były przestrzegane”

Honorowy Patronat nad Konkursem sprawuje Vice Prezydent Miasta Nowego Sącza, Pani Bożena Jawor


Regulamin konkursu plastycznego „Mój dom, ja, moja rodzina”

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci klas 0–III.
Cele konkursu:
• zwiększenie wiedzy i świadomości dzieci o przynależnych im prawach,
• kształtowanie postawy zaufania dzieci wobec osób dorosłych,
• rozwijanie umiejętności plastycznych i wyobraźni u dzieci.
 1. Przedmiotem konkursu plastycznego są prace plastyczne wykonane w dowolnej technice płaskiej przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli. Tematyka dotyczy praw dziecka. 
 2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 0 - III.
 3. Z każdej klasy można nadesłać maksymalnie 2 prace.
 4. Format prac do wyboru: A3 lub A4.
 5. Prace oceniane będą pod względem  oryginalności, samodzielności, pomysłowości w interpretacji tematu.
 6. Każda praca powinna zostać zaopatrzona w:
  metryczkę, zawierającą: nazwę i adres, telefon, adres e-mail przedszkola, szkoły, świetlicy; imię i nazwisko oraz wiek ucznia; imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem została wykonana praca,
  oświadczenie rodzica/opiekuna – zgodę na przetwarzanie danych osobowych, publikowanie w publikacjach pokonkursowych i  nieodpłatne wykorzystywanie prac (załącznik 1)
 7. Finał konkursu połączony z rozdaniem nagród i wernisażem odbędzie się 10 grudnia 2013 r. w Klubie „Piast” Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 3.
  O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.
 8. Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych. 
 9. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania i publikacji prac według własnego uznania. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z udostępnieniem praw autorskich do nich na rzecz organizatora, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83) oraz wyrażeniem zgody na jej publikacje.
 11. Prace prosimy przesyłać pocztą lub dostarczać osobiście do dnia 15 listopada 2013 r. z dopiskiem: konkurs plastyczny "Mój dom, ja, moja rodzina”, do siedziby organizatora konkursu.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu a o nowym terminie powiadomi telefonicznie lub mailem.

NAGRODY!
Uczestnicy konkursu wiedzy na temat praw dziecka otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz dyplomy a ich prace zostaną umieszczone w kalendarzu na rok 2014.