O TPD


Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest stowarzyszeniem pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego.
Towarzystwo jest rzecznikiem praw dziecka i chroni jego prawa, biorąc pod uwagę prawa i obowiązki rodziców i opiekunów.
Działalność Towarzystwa oparta jest na obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej przepisach prawa krajowego i międzynarodowego, a w szczególności na postanowieniach zawartych w Konwencji praw dziecka.
Towarzystwo działa na terenie całego kraju, a także na terenie miasta i powiatu Nowy Sącz, gdzie działa Zarząd Oddziału Okręgowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy ul. Kunegundy 16.

Zarząd Oddziału Okręgowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
w Nowym SączuPrezes:
Kazimierz Sas

V-ce prezes:
Barbara Kalisz

Skarbnik:
Stanisław Mróz

Sekretarz:
Ewa Korzym

Pozostali członkowie Zarządu:
Waldemar Olszyński
Bronisława Garwol
Anna Buda
Lucyna Stec


Komisja Rewizyjna


Przewodniczący:
Stanisław Mróz

Członkowie Komisji:
Felicja Stawiarz
Michalina Jaskulska

Ponad pół wieku TPD


Towarzystwo Przyjaciół Dzieci przejęło dorobek i tradycje Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz Chłopskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci powstało w 1919 roku w Warszawie i stopniowo objęło działalnością cały kraj.
"Oryginalna działalność opiekuńczo-wychowawcza zapoczątkowana w 1919 r. przez RTPD była wyrazem buntu i walki lewicy społecznej z istniejącym systemem socjalnym i działalności dobroczynnej, której patronowały ówczesne władze burżuazyjnego państwa".
Koncepcja wychowania dzieci robotniczych zakładała zapewnienie opieki, stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju.
Realizowano ją poprzez organizowanie różnych form pracy opiekuńczo wychowawczej: domy dziecka, przedszkola, kolonie, półkolonie, poradnie higieniczno-pedagogiczne, czytelnie dziecięce, udzielanie pomocy materialnej w szczególnie trudnych sytuacjach losowych.

Czytaj więcej...